Logo

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2020 đến 11/2021

Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2020 đến 11/2021. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 29/11/2020 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2021 để bà con được rõ.

Logo

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 29/11/2020

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 8 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 29/11/2020 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Logo

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2019 đến 28/11/2020

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện
Kỳ báo cáo: Năm thứ 7 (Từ 11/2019 đến 11/2020)
Các quỹ báo cáo:
- Quỹ thường niên,
- Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng
- Quỹ xây dựng website langsontung.vn

ST 2019

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2019 đến 11/2020

Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2019 đến 11/2020. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 24/11/2019 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2020 để bà con được rõ.

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 24/11/2019

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 7 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 24/11/2019 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2018 đến 24/11/2019

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2018 đến 24/11/2019

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện
Kỳ báo cáo: Năm thứ 7 (Từ 11/2018 đến 11/2019)
Các quỹ báo cáo:
- Quỹ thường niên,
- Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng (Kỳ họp lần 5 (11/2017 đổi tên từ Quỹ xây dựng công trình văn hóa)
- Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Báo cáo chi tiết thu chi quỹ tại ngày 25/11/2018

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 6 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 25/11/2018 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2018 đến 11/2019

Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2018 đến 11/2019. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 25/11/2018 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2019 để bà con được rõ.
Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.
Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.html
Quỹ đầu tư và phát triển: http://langsontung.vn/Tin-tuc/Dong-gop-Quy-dau-tu-va-phat-trien-Lang-Son-Tung-cua-quy-BLL-82.html

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 25/11/2017 đến 25/11/2018

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện
Kỳ báo cáo: Năm thứ 6 (Từ 11/2017 đến 11/2018)
Các quỹ báo cáo:
- Quỹ thường niên,
- Quỹ xây dựng công trình văn hóa (Kỳ họp lần 5 (11/2017, đổi tên thành Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng)
- Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2017 đến 11/2018

Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2017 đến 11/2018. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 27/11/2017 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2018 để bà con được rõ.
Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.
Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.html
Quỹ đầu tư và phát triển: http://langsontung.vn/Tin-tuc/Dong-gop-Quy-dau-tu-va-phat-trien-Lang-Son-Tung-cua-quy-BLL-82.html

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 5 ngày 26/11/2017

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 5 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 26/11/2017 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tổng kết tình hình thu chi quỹ từ 14/11/2016 đến 25/11/2017

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện
Kỳ báo cáo: Năm thứ 5 (Từ 11/2016 đến 11/2017)
Các quỹ báo cáo:
- Quỹ thường niên,
- Quỹ xây dựng công trình văn hóa (Kỳ họp lần 5 (11/2017, đổi tên thành Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng)
- Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Đóng góp Quỹ đầu tư và phát triển Làng Sơn Tùng của quỹ BLL

Tại cuộc họp Ban điều hành Hội đồng hương Làng Sơn Tùng ngày 03/11/2017 nhằm chuẩn bị cho buổi gặp mặt thường niên của bà con dân làng tại khu vực phí nam, các thành viên BLL đã quyết định chuyển quỹ tu bổ tái tạo các công trình Thành Quỹ đầu tư và phát triển làng Sơn Tùng của BLL và đã quyên góp thêm được như sau:

Báo cáo thu chi quỹ BLL năm giai đoạn 11/2016 đến 11/2017

Gửi bà con tình hình thu chi quỹ của BLL giai đoạn 11/2016 đến 11/2017. Báo cáo này liên tục cập nhật khi phát sinh kể từ 13/11/2016 cho đến kỳ họp tiếp theo trong năm 2017 để bà con được rõ.
Ngoài quỹ BLL còn quỹ đóng góp xây dựng website và quỹ xây dựng các công trình văn hóa ở làng như đường dẫn bên dưới.
Quỹ phát triển trang web: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-xay-dung-website-langsontung-vn-19.html
Quỹ tu bổ tái tạo công trình văn hóa: http://langsontung.vn/Tien-quy/Quy-tu-bo-tai-tao-cong-trinh-van-hoa-cua-lang-Dinh-Chua-Co-Dan-Nha-tre-Thu-vien-14.html

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 4 ngày 01/11/2016

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 4 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 13/11/2016 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tổng kết tình hình thu chi quỹ năm 3 giai đoạn từ 16/11/2015 đến 13/11/2016

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện (nhiệm kỳ 3 năm từ 11/2013 đến 11/2016)
Kỳ báo cáo: Năm thứ 2 (Từ 11/2015 đến 11/2016)
Các quỹ báo cáo: Quỹ thường niên, Quỹ xây dựng công trình văn hóa, Quỹ xây dựng website langsontung.vn

Báo cáo thu chi quỹ năm giai đoạn 11/2015 đến 11/2016

Gửi bà con đồng hương Làng Sơn Tùng tình hình thu chi quỹ như sau:

Báo cáo thu chi quỹ tại buổi họp đồng hương lần 3 ngày 01/11/2015

Năm nay, Ban liên lạc đồng hương tiếp tục tổ chức lần 3 họp đồng hương Làng Sơn Tùng khu vực phía nam và các tỉnh lân cận tại TPHCM. Cuộc họp diễn ra từ lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 01/11/2015 tại nhà hàng Sóc Sun. Bà con tham dự rất nhiệt tình, thân thương và đặc biệt là sự ủng hộ nồng nhiệt về mặt tài chính của bà con đối sự hoạt động của BLL đồng hương.

Tổng kết tình hình thu chi quỹ năm 2 giai đoạn từ 16/11/2014 đến 31/10/2015

Người báo cáo: Đoàn Minh Thiện (nhiệm kỳ 3 năm từ 11/2013 đến 11/2016)
Kỳ báo cáo: Năm thứ 2 (Từ 11/2014 đến 10/2015)
Các quỹ báo cáo: Quỹ thường niên, Quỹ xây dựng công trình văn hóa, Quỹ xây dựng website langsontung.vn

img 3073

Quỹ tu bổ tái tạo công trình văn hóa của làng (Đình, Chùa, Cô Đàn, Nhà trẻ, Thư viện….)

Kính gửi bà con thân hữu gần xa của Làng Sơn Tùng

Thời gian, mưa nắng, bảo lụt đã làm mài mòn hư hao những công trình văn hóa của làng như Đình, Chùa, Cô Đàn, Nhà trẻ, Thư viện….). Một số bà con đi xa về nhìn thấy nên phát tâm cúng tiền để làng tu sửa lại. Đại diện Ban Liên Lạc đồng hương làng Sơn Tùng ở Phía nam là a Đoàn Xuân Quốc là người phụ trách phát động xây dựng quỹ để đóng góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương.


Các tin khác

Lời ngõ

Làng Sơn Tùng là ngôi làng thuộc Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có lịch sử tồn tại hơn 500 năm. Những người con của Làng muốn góp phần phát triển cho quê nhà, phát triển tình đoàn kết của người dân trong làng nên đã làm website này. Từ đó trở thành...

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Bài viết quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn ban thấy website thế nào ?

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 40
 
  •   Hôm nay 4,332
  •   Tháng hiện tại 207,699
  •   Tổng lượt truy cập 260,835,006